گزارش خبرنامه ایمیلی

Easily keep track your email activity. See subscriber count, spam contlains, bounces and other statistics that are crucial to a sucsesfull campaign.

MailerLite drag and drop newsletter editor

Track Opens & Clicks

به ما اجازه دهید تا به شما نشان دهیم چه کسانی ایمیل های ارسالی شما را باز کرده اند و چه کسانی روی لینک های موجود در ایمیل شما کلیک کرده اند!

به ما اجازه دهید تا به شما نشان دهیم چه کسانی ایمیل های ارسالی شما را باز کرده اند و چه کسانی روی لینک های موجود در ایمیل شما کلیک کرده اند!

Reading enviroment

شما نیازی به حدس زدن درباره اینکه ایمیل های شما از کجا و توسط چه کسی خوانده می شود ندارید.ما به شما نشان می دهیم که چه تعدادی از خبرنامه های شما توسط کاربران موبایل و یا چه تعدادی توسط کاربران خانگی باز شده اند.

MailerLite drag and drop newsletter editor

گزارش لینک ها

از نرم افزار ارسال ایمیل گروهی ما برای فهمیدن اینکه کدام لینک ارسال شما در خبرنامه محبوب تر بوده است استفاده نمایید. ما حتی به شما نمایش می دهیم چه کسانی روی چه لینک های کلیک کرده اند. این اطلاعات به شما در فرایندهای بازاریابی تان کمک قابل توجهی خواهد کرد.

MailerLite drag and drop newsletter editor

Other Features

یا