مدیریت مشترکین

Adding and organizing your subscribers could’nt be easier. Swiftly import your contacts manually or via CSV, TXT, Excel files. Duplicates and bad records will disappear like magic! We will also take care of unsubscribes and bounced emails.

Easily import subscribers

Upload your subscribers lists via TXT, Excel or CSV - Easy! We will automatically recognize all fields in your file and let you choose how you want to store them.

Select when to send your campaign

Custom Fields

هر نوع فیلدی که دوست دارید می توانید اضافه کنید.اطلاعات بیشتری راجع به مشتریانتان بارگذاری و ذخیره کنید.آسان تر از نگه داری اطلاعات اضاغی ،این است که یک بخش برای تاثیر نهایی بازاریابی ایجاد کنید.

Select when to send your campaign

بخش ها

لیست مشترکین خود را براساس سابقه، موقعیت، رده سنی و هر چیز دیگری که نیاز دارید بخش بندی کنید.

Select when to send your campaign