Nie znaleziono żadnych wyników...

Zasady Programu Eksperckiego MailerLite

Niniejsze Zasady Programu Eksperckiego MailerLite („Zasady”) mają zastosowanie, w momencie gdy zostajesz Ekspertem w Programie Eksperckim MailerLite („Program”). Celem niniejszych Zasad jest wyjaśnienie działania i przedstawienie podstawowych warunków naszego Programu. W niniejszym dokumencie, „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się do MailerLite, a „Ty”, „Ciebie” i „Twój” odnoszą się do Eksperta.

Zapisując się jako Ekspert do Programu Eksperckiego MailerLite wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków.

1. Twój wniosek

1.1 Aby zostać Ekspertem w naszym Programie należy:

1.1.1. wypełnić formularz zgłoszeniowy online,

1.1.2. udowodnić, że posiadasz doświadczenie w korzystaniu z MailerLite, tzn. świadczysz / świadczyłeś/aś usługi dla klientów MailerLite lub nagrywasz filmy, piszesz artykuły lub blogi wyjaśniające cechy MailerLite lub korzyści z naszych usług itp.,

1.1.3. mieć jako klientów co najmniej 3 aktywnych klientów MailerLite.

1.2 MailerLite zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub wykluczenia każdej osoby lub organizacji z grona Ekspertów bez uprzedzenia lub wyjaśnienia.

2. Prawa i obowiązki Ekspertów

2.1. Po zatwierdzeniu uczestnictwa w Programie otrzymasz wszystkie korzyści wynikające z bycia naszym Ekspertem:

2.1.1. Dodamy Cię jako Eksperta do rejestru Ekspertów na naszej stronie internetowej;

2.1.2. Udostępnimy profil lub portfolio Twojej firmy na naszej stronie internetowej;

2.1.3. Otrzymasz znaczek aprobaty MailerLite Expert, który wzmacnia wiarygodność i buduje zaufanie użytkowników;

2.1.4. Otrzymasz dostęp do naszego zespołu wsparcia, z którym można skontaktować się przez e-mail i komunikator internetowy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2.2. Usługi, które świadczysz są związane z naszymi produktami i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za świadczenie tych usług.

2.3. Oczekujemy, że będziesz wykonywać swoją pracę sumiennie, chroniąc i promując interesy MailerLite, działać lojalnie wobec MailerLite, działać w sposób uporządkowany i rzeczowy oraz przestrzegać wszystkich odpowiednich przepisów i regulacji.

2.4. Zabrania się tworzenia lub projektowania strony internetowej, profilu w sieci społecznościowej lub jakiegokolwiek innego profilu, tak aby strona lub profil przypominała stronę MailerLite lub w sposób, który prowadzi klientów do przekonania, że jesteś MailerLite.

2.5. Ekspert jest niezależnym podmiotem, a Program nie oferuje żadnej spółki joint venture, franczyzy, przedstawicielstwa handlowego lub stosunku pracy pomiędzy Ekspertem a MailerLite. Nie posiadasz uprawnień do składania lub przyjmowania jakichkolwiek ofert lub oświadczeń w naszym imieniu.

2.6. Na swojej stronie nie możesz zamieszczać żadnych oświadczeń, które byłyby sprzeczne z treścią niniejszych Zasad.

2.7. Nie możesz korzystać z Programu w sposób naruszający przepisy prawa, obowiązujące regulacje lub Twoje uprawnienia.

3. Prawa i obowiązki MailerLite

3.1. Zastrzegamy sobie prawo do zatwierdzenia/wykluczenia Twojego udziału w Programie według własnego uznania.

3.2. Jesteśmy uprawnieni do usunięcia Cię z rejestru Ekspertów.

3.3. MailerLite zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakończenia Twojego uczestnictwa w Programie w przypadku jakichkolwiek nadużyć Programu.

3.4. MailerLite zastrzega sobie prawo do otrzymania pierwszej wiadomości e-mail, która zostanie wysłana poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej w celu monitorowania aktywności naszych klientów i analizowania ich potrzeb w związku z Programem. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane i zapewniamy bezpieczeństwo zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności oraz Oświadczeniem dotyczącym bezpieczeństwa.

4. Nasza współpraca

4.1. MailerLite nie wypłaca Ci żadnego wynagrodzenia, ale masz możliwość potencjalnego rozwoju swojej działalności poprzez dzielenie się wiedzą z klientami. Nie gwarantujemy jednak żadnego konkretnego wzrostu Twojej działalności.

4.2. Pamiętaj, że nie jesteś naszym pracownikiem, współpracownikiem, agentem ani partnerem biznesowym. Nie możesz korzystać z naszego logo lub nazwy w sposób sugerujący, że jesteśmy partnerami lub że masz nasze wsparcie, czy też że firmujemy Twoją stronę internetową, blog lub jakiekolwiek inne Twoje produkty. Jakiekolwiek użycie naszych znaków towarowych lub logo wymaga naszej wyraźnej pisemnej zgody.

4.3. Każda strona może wypowiedzieć niniejsze Zasady oraz Twój udział w Programie poprzez złożenie pisemnego wypowiedzenia.

4.4. MailerLite może również wypowiedzieć niniejsze Zasady i Twój udział w Programie w trybie natychmiastowym, jeśli uznamy, że naruszasz niniejsze Zasady, jeśli pozycja lub reputacja naszej firmy lub produktów jest zagrożona lub jeśli uznamy, że wypowiedzenie Twojego udziału w Programie leży w najlepszym interesie naszej firmy.

5. Odpowiedzialność

5.1. MailerLite nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez Ekspertów lub brak realizacji zlecenia. Linki do stron internetowych Ekspertów, ogłoszenia o usługach lub ofertach oraz odpowiedzi na zapytania mailowe dotyczące Ekspertów są podawane wyłącznie w celach informacyjnych.

5.2. W żadnych okolicznościach MailerLite nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek odszkodowania, w tym między innymi za odszkodowania za szkody bezpośrednie i pośrednie, odszkodowanie o charakterze specjalnym, odszkodowanie dodatkowe, odszkodowanie za szkody następcze, odszkodowanie retorsyjne lub inne odszkodowania wynikające z usług świadczonych przez Ekspertów.

5.3. Zabezpieczasz nas przed wszelkimi stratami, szkodami i odpowiedzialnością (karną lub cywilną) (w tym przed wszelkimi opłatami prawnymi i kosztami poniesionymi przez nas) wynikającymi z jakiegokolwiek działania lub zaniechania dokonanego przez Ciebie jako naszego Eksperta lub jakiegokolwiek naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków.

6. Zmiany

6.1. MailerLite zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad w dowolnym momencie i bez powiadomienia, a Twój dalszy udział w Programie będzie oznaczał zgodę na wprowadzone zmiany. Jeśli zdecydujemy o zmianie niniejszego dokumentu, zmiany opublikujemy na tej stronie.

6.2. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich zamieszczeniu dlatego też zalecamy okresowe czytanie niniejszego dokumentu.

7. Przepisy różne

7.1. Przesyłając formularz zgłoszeniowy online do MailerLite, potwierdzasz zapoznanie się z niniejszymi Zasadami i akceptujesz zawarte w niniejszym dokumencie warunki. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań stosuje się przepisy prawa.

7.2. Niniejsze Zasady wchodzą w życie w momencie, kiedy użytkownik staje się naszym Ekspertem i obowiązują do momentu zakończenia współpracy na mocy niniejszego dokumentu.

7.3. Niezależnie od tytułu „Eksperta”, żadne z postanowień niniejszych Zasad nie tworzy między nami żadnego partnerstwa, spółki joint venture, franczyzy, przedstawicielstwa handlowego lub stosunku pracy.

7.4. Nie możesz przenosić swojej roli jako Eksperta ani żadnych swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Zasad bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.