No results were found...

Andrea Honzová

Language Czech, English, Slovak, German
Country Czech Republic
Price €40/hour
Expert in
  • MailerLite account setup
  • Email marketing
  • Migration service
  • Landing pages
  • Marketing automation
  • SEO
  • WordPress

Znáte opravdu svého ideálního klienta? Umíte číst z faktických dat, které vám poskytuje datové trio: Google Analytics, Hotjar, Audience Insights? Zapojili jste do hry o zákazníka i FB Pixel? Nastavím a připravím vám na reálné základy pro zacílení na ideálního zákazníka.

Co je jednou z důležitých částí našich životů i podnikání? Kontakty! Tvorba vaší zákaznické databáze jsou jedním z pevných základů vašeho podnikání. Víte, že vstupní bránu do vaší databáze můžete vytvořit i bez webu? Nastavím vám vše potřebné od ověření e-mailové adresy, přes propojení s vaším webem, účetnictvím, prodejním systémem, rezervacemi a další. Věnujte pozornost i segmentaci klientů, zvýšíte tak úspěšnost svých kampaní. Pojďme se srozumitelně podívat, jak technicky na to. Technické nastavení svěřte do mých rukou.

Máte web, nebo jste si nechali vytvořit nový web? A nevíte si rady s jeho správou? Víte, co jsou členské sekce? Používáte Wordpress nebo Wix? Používáte vhodné pluginy? Zálohujete svůj web? Ne? Společně to zvládneme.


Rozvažte si ruce od technických záležitostí v online prostředí, které vás blokují.

----------------------

Do you really know your ideal client for you business? Can you read from the factual important data provided by the DATA TRIO: Google Analytics, Hotjar, Audience Insights? Did you involve FB Pixel in the game about the customers? I will set up and prepare for you the real technical foundations for targeting the ideal customer.

What is one important part of our lives and business? CONTACTS! Creating your customer database is one of the solid foundations of your business. Did you know that you can create a gateway to your database without a website? I will set up everything you need from verifying your email address, through connection to your website, accounting, sales system, reservations and more. Pay attention to client SEGMENTATION to increase the success of your campaigns. Let's take a clear look at how technically it is. Entrust the technical settings TO MY HANDS

Do you have your own WEBSITE or have you created a new website? And you don't know how to manage it? Do you know what member sections are? Do you use WORDPRESS or WIX? Do you use suitable plugins? Are you backing up your site? NoT? We can do it together.

Keep your hands off technical issues in the online world that are blocking you.

No portfolio yet...

Contact expert

For more details, review our Privacy Policy.
Stop War! Help Ukraine! See what you can do